Wat is Familie Focus?

Familie Focus is een werkplaats voor professionals werkzaam in het beroepsveld van jeugdzorg, ouderbegeleiding, gezinsontwikkeling. Wij hebben als doelstelling om, naast het aanbod in de Familie Focus Academie, uit te groeien tot een organisatie waarbinnen online leren mogelijk wordt gemaakt en een documentatiecentrum toegang biedt tot kennis.

Verbinding, dialoog, een lerende omgeving, (internationale) kennis uit wetenschap, stromingen visies en methodieken, de praktijk en inspiratie zien wij als belangrijke componenten voor de toekomstige en huidige professional in dit veld van beroepsbeoefenaren.

De transitie in zorg voor gezin en daarmee de transformatie van alle beroepsbeoefenaren in deze sector die hierin werkzaam zijn, vraagt om een herziening in visie en opleiding. Een visie die gericht is op preventie en het ontwikkelen van competenties bij beroepsbeoefenaren die hiervoor nodig zijn: werkvormen die gericht zijn op realisatie van een ‘werkrelatie’ met (aanstaande)ouders op basis van gelijkwaardigheid. De erkenning van ervaringsdeskundigheid van ouders staat hierin centraal.

De generieke competenties van professionals: deskundigheid en up-to-date-kennis, betrouwbaarheid, empathie en respect, kunnen aansluiten bij de belevingswereld van jonge en oud(er)e mensen: zijn noodzakelijk om de brugfunctie tussen kennis en praktijk te kunnen zijn.

Hulp aan gezinnen, kinder-, jeugd- en ( aanstaande ) ouderhulp is mensenwerk en op elk niveau complex: veel factoren spelen een rol. De interactie van alle factoren zijn een indicator voor de effectiviteit van hulp. Hulpverlening is altijd waarden-geladen en relationeel van aard, professionele intuïtie en autonomie zijn in dit vakgebied veelal bepalend, en kan gezien worden als een ambacht, echter ook als een kunst. Het ambacht beheersen en de kunst vaardig worden vraagt van professionals dat zij research-minded zijn en een aanhoudend lerende houding ontwikkelen om de brugfunctie tussen wetenschap, kennis en praktijk te kunnen vervullen.

Familie Focus hoopt hier een bijdrage aan te leveren door de brug tussen wetenschap en kennis en maatschappij en beroepsbeoefenaren te vormen. Ons aanbod is zowel thematisch als methodisch gericht en wordt aangeboden op een wijze die de professional in staat stelt om kennis en kunde toe te kunnen passen in de individuele rol als hulpverlener.

Onze visie met betrekking tot opvoeden en ouderschap luidt als volgt: De kunst van ouderschap kan uiteindelijk alleen uitgevonden worden door ouders zelf. Daar waar ouders dit als lastig of moeilijk ervaren kunnen zij hierin door professionals ondersteund worden. In onze visie hebben professionals als taak ouders te ondersteunen en te begeleiden in hun eigen ontwikkeling, met behulp van kennis, ervaring en overdracht van vaardigheden. Wij werken vanuit de overtuiging dat professionele ondersteuning de verantwoordelijkheid heeft zich te richten op empowerment van ouders. Wij leven vanuit de overtuiging dat een vermeende, eenduidige en eenzijdige waarheid rondom de kunst van ouderschap niet bestaat.

              – If you understand everything, you must be misinformed –

                                                                                                        proverb

Visie

leren = integreren

Professioneel handelen heeft een lange geschiedenis in scholing waarin handelen in overeenstemming met een of meerdere theorieën voorgeschreven en aangeleerd is. Hiermee wordt professioneel handelen te veel gedegradeerd tot niet-persoonlijk handelen. In de visie van Familie Focus kunnen en mogen theorieën en methodieken slechts leidend zijn in de ontwikkeling van professioneel handelen. De persoonlijke ontwikkeling van de professional is echter doorslaggevend en van groter belang in het te ontwikkelen professioneel handelen.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief:

Bijleren en uitwisselen

Familie Focus heeft een netwerk van opleiders, trainers en coaches die worden ingezet en uitgenodigd om samen te werken. Wij streven naar een duurzaam partnerschap en streven naar een uitbouw van van een kennis-infra-structuur op onze site.

Het belangrijkste principe voor deze samenwerking is dat sprekers/trainers en coaches onze visie ondersteunen.

Wij voeren ons curriculum uit op 2 locaties: Noord  (Gelderland) en Zuid ( Limburg).

Familie Focus Academie

Het jaarprogramma is voortdurend in ontwikkeling; wij onderzoeken samenwerking met professionals die thematisch- of methodisch gerichte scholing aanbieden in de vorm van een lezing, workshop, masterclass of opleiding. Zodra thema, format en datum definitief zijn, plaatsen wij het evenement direct in ons jaarprogramma. Check dus regelmatig voor een update of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan ontvang je de update automatisch in je mailbox.

In de Familie Focus Academie vind je:

  • Openbare lezingen
  • Een- en meerdaagse workshops
  • Masterclasses

Ons aanbod is toegankelijk via open inschrijving.
Accreditatie: voor geregistreerde beroepen zal zoveel als mogelijk en wenselijk accreditatie worden verworven bij de specifieke registers. Bewijs van deelname kan altijd verstrekt worden, geef dit vooraf even aan a.u.b.!
Studenten ontvangen 30% korting op inschrijving van het gehele curriculum, op vertoon van studentenpas ter plaatse.In de webshop vind je ‘normale’  tickets en ‘studenten-tickets’.

Familie Focus nodigt je uit om je ervaringen op ons blog te delen! Bij interesse zijn we te bereiken via info@familie-focus.nl
  • ogen spiegel

In ziekte en gezondheid, it all begins in the Womb: In Utero.

12 oktober 2016|0 Comments

In Sickness and in Health, it all begins in the Whomb.

Er zijn van die tijden dat een aantal zaken bij elkaar komen in ‘ontwikkelingsland’ en het de moeite waard is om er een schrijfsel aan […]

  • boeken-diana-koster

Een review; ‘Perfecte bevallingen bestaan niet'; over een life-event en de mogelijke impact hiervan op moeder, kind en relatie.

20 september 2016|0 Comments

Lieve Diana,

We hadden de afspraak dat ik namens Familie Focus een review zou schrijven over ‘Perfecte bevallingen bestaan niet’, je tweede boek.
Niet in de laatste plaats omdat je samen met Anna Verwaal workshops zou gaan […]

  • boy-sitting-with-dog-300x200

Wat wij als kinderen internaliseren en wat er buiten de comfort-zone niet te vinden is.

18 mei 2016|0 Comments

Geluk….
Rust….
Tevredenheid….
Opgewektheid…..
Blijheid……
Groei….

We schijnen het allemaal te moeten vinden volgens de stervelingen die zich bezighouden met deze gevoelswerelden. De wereld van coaching, begeleiding en persoonlijke ontwikkeling volgt hun woorden en gebruik van begrippen; maken er een eigen, […]