Waarom ontwikkelen wij binnen Familie Focus o.a. een nieuwe vorm van gezinsbegeleiding ofwel vorm van opvoedkundige ondersteuning vraag jij je misschien af?

Wanneer je de wereld van opgroeien, ouderschap, opvoeding en ondersteuning overziet, zijn er immers al eindeloos veel vormen van begeleiding, therapie en ondersteuning te vinden. Er is dusdanig veel dat ouders – en ook voldoende professionals – door de bomen het bos niet meer zien. Sommige vormen vloeien voort uit een ideologische kijk op opvoeden, andere vloeien voort uit wetenschap van psychologie of pedagogiek, weer andere vinden hun ontstaansgeschiedenis in het land van coachen.

Bij de ene is de ontwikkeling van het kind de stuurmeester, bij een ander is dat de ontwikkeling van de ouder of het gezinssysteem. Wat duidelijk wordt is dat zij in elk geval de gezinsprocessen, de ontwikkeling van individuele gezinsleden, de gezinssystemen ieder vanuit hun eigen vakgebied of stroming bezien en vanuit daar ontwikkelen.

Ouderschap en opvoeden kent geen exacte wetenschap. Daarmee bedoel ik dat er geen zekerheden bestaan vanuit welk vakgebied dan ook, die ouders, noch professionals de garantie mee kunnen geven dat het toepassen van deze of gene methodiek met zekerheid leidt tot het realiseren van een optimaal klimaat waarin ouders en kinderen allen gezamenlijk tot maximaal emplooi kunnen komen: de gezinsbalans.

Ouderschap en opvoeden kent geen perfectie, kent geen enige en beste weg noch zou het zoeken daarnaar, mijn inziens, een streven moeten zijn. Ouderschap en opvoeden is enorm complex en is dat universeel wereldwijd omdat in elk huis waar deze beide fenomenen aanwezig zijn, kleine en grote mensen samen het opgroeien en het geleiden hiervan gaandeweg samen moeten uitvinden.

Als er een wereld is waarin maakbaarheid, controle, zekerheid,voorspelbaarheid niet aanwezig is, dan is dat in de wereld van ouderschap en opvoeden, hoezeer wij ook graag zeker zouden weten dat wij de beste keuzes maken met en voor onze kinderen in het opgroeien, krijgen wij hier geen garanties. Bibliotheken vol met boeken kunnen we aanschouwen met betrekking tot opvoeden en dat is historisch gezien een goede ontwikkeling: de wetenschap levert ons steeds meer kennis, geen zeker weten, maar wel inzicht.

Opvoeden, ouderschap uitoefenen is echter iets wat in de praktijk plaatsvindt. In die praktijk is reeds decennia lang geobserveerd en waargenomen wat er er in die enorme complexiteit van een gezinsbalans basaal van belang en dus essentieel lijkt te zijn. Eén van de personen die deze complexiteit geobserveerd, onderzocht, in kaart gebracht en omgezet heeft in een pedagogische visie is Jesper Juul (www.jesperjuul.com en www.familylabassociation.com).

Zijn visie is de pedagogische basis en een van de pijlers van Familie Focus en daarmee van Familie Inzicht. Juul ziet het kind als competent vanaf geboorte en benoemt de aard en vorm van de relaties binnen het gezin als essentieel en bepalend voor de mogelijkheid tot ontwikkeling en groei van zowel kinderen als ouders. Hij ziet sensitiviteit en responsiviteit van de gezinsleden onderling als de belangrijkste bepalende factoren voor deze relaties.

Een andere pijler van Familie Focus is onze visie op het leerproces van kleine en grote mensen. Dat zien wij als een circulair proces: denken- doen- voelen. De derde pijler van onze visie is de essentie van het samenvoegen van diverse vakgebieden die zich buigen over deze leerprocessen. Daar waar denken, doen en voelen elkaar moeten ontmoeten, komen, ons inziens, cognitieve wetenschappen, fenomenologie en ervaringsleren bij elkaar. (www.familie-focus.nl)

Familie Inzicht wordt ontwikkeld voor jong, oud, oorspronkelijke gezinnen, één-oudergezinnen, gescheiden gezinnen en samengestelde gezinnen, vanuit drie bovenstaande pijlers. De doelstelling is om zowel ouders als kinderen inzicht te geven, te laten ervaren en doen, om hen vanuit daar de mogelijkheid te bieden om te ontdekken dat zij tot andere dingen in staat zijn, meer dan zij denken, op zowel fysiek, emotioneel, cognitief als sociaal vlak: op het vlak van verbinding en relatievorming: op het vlak van onderlinge sensitiviteit en responsiviteit.

Met behulp van cognitieve wetenschap wordt inzicht gegeven in relatievorming en de complexiteit van ouderschap, opvoeden en opgroeien en in communicatie. Fenomenologie geeft inzicht in de complexe relatiesystemen en laat ervaren welke invloed binding, gelijkwaardigheid en ordening op deze systemen hebben: welke invloed herkomst heeft in overdracht naar een nieuw gezinssysteem en hoe onoverkomelijk dit in elk gezin aanwezig is.

Ervaringsleren laat de gezinsbalans voelbaar worden ( ervaren) en maakt het mogelijk deze te benoemen. Naast het gegeven dat de gezinsleden, de gezinsbalans beleven en aan den lijve ervaren, ondergaan zij met zijn allen een positieve ervaring op weg naar “wat kan” en “hoe het ook kan”.

De combinatie en integratie van deze vormen draagt bij aan een snellere verwerking van het geleerde ten opzichte van alleen cognitief leren, waarvan wij allen weten dat dit veelal trager proces is. Kortom wij trachten met Familie Inzicht een begeleidingsvorm te ontwikkelen die alle leden van een gezin een sneller inzicht geeft over hoe binnen het gezinssysteem op een meer positieve wijze kan worden omgegaan met zaken, zodat dit systeem zelfstandig beter in staat wordt gesteld om de balans steeds weer te zoeken en te vinden. Dit vanuit de visie en overtuiging dat deze balans, de verbinding, ordening en de relatievorming van eerste en en dus essentieel belang is om groei op alle fronten überhaupt mogelijk te maken.

Concreet gaan wij in Familie Inzicht aan de slag met bewustwording, inzicht, ervaren, luisteren, waarnemen, begrijpen, vertrouwen,communiceren, grenzen bewaken en samenwerken, waarbij wij dus gebruik maken van diverse leer-methodieken. Familie Inzicht wordt ontwikkeld in samenwerking met een aantal van onze partners en de eerste ontwikkel- en onderzoeksfase is afgerond. De doelstelling van de tweede onderzoeksfase is data- verzameling met behulp van test-gezinnen om de interventie een zo groot mogelijk evidence- based draagvlak te geven.

Wij streven met Familie Inzicht naar een begeleidingsvorm die zowel curatief als preventief in te zetten is en op beide vlakken een basis realiseert in gezinsbalans, zodanig dat meer gezinnen in staat gesteld worden om in eerste instantie zelfstandig deze balans te kunnen vinden of hervinden en verdergaande, intensievere en meer kostbare begeleidingsvormen voorkomen kunnen worden doordat gezinnen minder snel terecht zullen komen in een neergaande spiraal die altijd tegengesteld werkt aan de groeimogelijkheden van alle gezinsleden.

Daarom …